Kootwijk Vooruit
Gebiedsagenda

GEBIEDSAGENDA

WERKEN

AAN DE TOEKOMST

De gebiedsagenda is een nieuw instrument (2023) binnen de gemeente Barneveld om met de dorpen aan de slag te gaan richting de toekomst. Gemeente Barneveld wil net als Kootwijkers op een positieve manier samenwerken en helpen ambities van inwoners waar te maken. De gebiedsagenda is de opvolger van de dorpsvisies/plannen die eerder zijn opgesteld in diverse kernen. 


Net als het dorpsontwikkelingsplan (DOP) geeft deze gebiedsagenda richting aan de toekomst van Kootwijk. Het is hiermee het kompas voor de toekomst. Het verschil met het DOP is dat de gebiedsagenda compacter is en meer in samenspraak met de gemeente wordt opgesteld. De input voor de gebiedagenda is vanuit Kootwijk ons Dorpsplan en vanuit de gemeente het beleid en de wet- en regelgeving. Daarbinnen gaan we opzoek naar de mogelijkheden voor Kootwijk. 


Daarnaast is een tweejaarlijks uitvoeringsplan een belangrijk onderdeel van de gebiedsagenda, waarin specifiek staat benoemd wat er gerealiseerd gaat worden de komende twee jaar. Dit is een concreet samenwerkingsplan tussen het dorp en de gemeente. Hiermee gaat de gebiedsagenda dus echt verder dan het DOP.


In 2018 is er door inwoners van Kootwijk een dorpsontwikkelingsplan geschreven voor de periode van 2018-2028. Dit plan is geschreven door een werkgroep, onder leiding van Kootwijk Vooruit. Het plan gaat in op de kansen en bedreigingen van Kootwijk. Verderop beschrijven we de stand van zaken van het DOP, dit is de basis voor de gebiedsagenda.

Waar staan we nu?Gebiedsagenda is in de maak


Momenteel werkt het bestuur samen met de klankbordgroep aan een  dorpsbrede enquete in het dorp. Iedereen die in Kootwijk woont kan zijn/haar input geven zodat ons dorpsplan een breed gedragen visie is.


In een later stadium gaan we samenwerken met de gemeente aan de gebiedsagenda zodat plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden.  

Het DOP is de basis

In 2018 is er een dorpsontwikkelingsplan geschreven voor de periode 2018-2028. In dit plan zijn de kansen en bedreigingen van Kootwijk beschreven. Voor dit plan zijn destijds gesprekken gevoerd met gemeente, politie, GGD, plaatselijke ondernemers én met wel 150 dorpsbewoners tijdens een informatiebijeenkomst.


Met het DOP wilden de leden van Kootwijk Vooruit ervoor zorgen dat Kootwijk de ‘Parel in het Zand’ blijft die het van oudsher is. Een heerlijke plek om te wonen en te recreëren. De inwoners van Kootwijk zijn er trots op dat ze eensgezind tot een plan voor hun dorp zijn gekomen en daarmee aan de slag zijn gegaan.

 

Stand van zaken


(dit is de input voor de gebiedsagenda in 2023)In het DOP worden zeven aandachtsgebieden aangewezen binnen Kootwijk. Ondertussen zijn we vijf jaar verder. Hieronder de korte stand van zaken per onderwerp.


1. Recreatie, ondernemen en horeca

 • Werkgroep is werkgroep Recreatiezonering geworden met onder andere natuurspecialisten uit het dorp. Opdracht is afgerond.


2. Duurzaamheid

 • Een eerste beoogd energieplan 2025 is niet van de grond gekomen.
 • Inwoners is door de gemeente wel een warmteverlies-scan aangeboden.
 • Nieuwe samenstelling werkgroep Duurzaamheid eind 2022 heeft ambitieus plan om Kootwijk energie-neutraal te maken in 2030. Gemeente wordt betrokken.


3. Wonen en Bouwen

 • Paalhoeve is gerealiseerd.


4. Natuur

 • Calamiteitenplan natuurbranden is opgepakt, presentatie wijkplatform 2022.
 • Werkgroep Natuur heeft een rapport opgeleverd. Nog geen uitvoering gepland.


5. Verkeer, parkeren en veiligheid

 • Plan opgesteld voor bewegwijzering (bij gemeente voor uitvoering, planning onbekend)
 • Plan opgesteld voor parkeermogelijkheden Kootwijk (bij gemeente voor uitvoering, planning onbekend)
 • Parkeerplaats Kootwijkerdijk is verbeterd.
 • Eerste inventarisatie aanwonenden over herinrichting Brink uitgevoerd.
 • Betrokkenheid inwoners bij wegwerkzaamheden, wensen zijn deels gehonoreerd.
 • Verzoek bij gemeente om doorgaand vrachtverkeer te verbieden, uitslag nog onbekend.
 • Er zijn verkeersmetingen gedaan door de gemeente, uitslag nog onbekend.


6. Voorzieningen

 • Aanrijtijden brandweer en ambulance blijven achter. Lijkt moeilijk te verbeteren.
 • Er zijn twee AED’s in het dorp geplaatst en inwoners kunnen cursus doen.
 • Er is een RRReis haltetaxi op de Brink geplaatst.


7. Leefbaarheid

 • Onderwerp is niet opgepakt.
unsplash